ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ABRAHAMS AGGREGATEN V. 2022.1

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN ABRAHAMS V. 2022.1
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. ‘Abrahams’: J. Abrahams Auto-Elektro Aggregatenverhuur vof.
B. ‘algemene voorwaarden’: de onderhavige algemene voorwaarden van Abrahams.
C. ‘afnemer’: de contractspartij van Abrahams. Deze partij kan koper van zaken en/of kan opdrachtgever van Abrahams zijn.
D. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.
E. ‘aanbod’: de door een afnemer aan Abrahams gegeven opdracht, bestelling of reservering.
F. wanneer in de algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koop/afname van zaken’ of een vervoeging daarvan of variant daarop dan wordt daarmee bedoeld zowel de koop/levering van zaken als de afname/levering van diensten of een combinatie van beide.

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Abrahams gelieerde (rechts)personen, de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders en vennoten van Abrahams alsmede ten behoeve van alle voor Abrahams werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Abrahams.

3. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
3.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Abrahams en afnemer, waaronder op overeenkomsten waarbij zaken aan afnemer verkocht worden of zaken in zijn opdracht gerepareerd of onderhouden worden en

het leveren van daarmee samenhangede diensten aan afnemer. Op overeenkomsten waarbij zaken aan afnemer verhuurd worden en daarmee samenhangende diensten geleverd worden, zijn de algemene huurvoorwaarden van Abrahams van toepassing.

3.2. Tussen Abrahams en afnemer komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Abrahams dit aan afnemer schriftelijk heeft bevestigd, dan wel op met moment dat Abrahams een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Prijzen
Alle prijzen van Abrahams zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W., brandstof-, transport-, service-, onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten.

5. Technische eisen
5.1. Indien de overeenkomst tussen afnemer en Abrahams door Abrahams gedeeltelijk of geheel in het buitenland moet worden uitgevoerd, dan is afnemer verplicht dit voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Abrahams te melden. Zaken die door Abrahams worden geleverd mogen niet buiten Europa gebruikt worden in verband met art. 14.1 (Aansprakelijkheid).

5.2. Abrahams is slechts bekend met de algemene Nederlandse voorschriften en normen ten aanzien van het verkochte. Zij is niet bekend met voorschriften en/of technische vereisten die specifiek gelden voor afnemer of de branche van afnemer of met buitenlandse voorschriften of normen en afnemer is ervoor verantwoordelijk dat Abrahams voldoet aan deze toepasselijke voorschriften en/of normen. Technische eisen die door afnemer aan de uitvoering van een opdracht en aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door afnemer nadrukkelijk te worden gemeld.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Alle opdrachten van afnemer worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Abrahams. Abrahams bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Abrahams op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van afnemer, mits dit naar het oordeel van Abrahams bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. 6.2. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Abrahams aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Abrahams worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Abrahams zijn verstrekt, heeft Abrahams het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan afnemer in rekening te brengen.

6.3. Abrahams is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Abrahams is uitgegaan van door afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

7. Levering en klachten
7.1. Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling op een locatie van Abrahams.

7.2. Transport door Abrahams van gekochte zaken naar afnemer vindt plaats voor rekening en risico van afnemer. Afnemer kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Bij aflevering bij afnemer op locatie vindt de juridische levering plaats op het moment dat de gekochte zaken het depot van Abrahams verlaten.

7.3. Afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan
zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Abrahams of een derde, op kosten en voor risico van afnemer.

7.4. Levertijden worden door Abrahams altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Levertijden vangen pas aan wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde tekeningen en specificaties, in het bezit van Abrahams zijn, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de
overige voorwaarden voor uitvoering en/of Aflevering is voldaan. Bij vertraagde Aflevering dient afnemer Abrahams altijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke hersteltermijn te geven voordat verzuim intreedt. De redelijke hersteltermijn is tenminste drie weken. Abrahams is gehouden tot vergoeding van de schade die afnemer lijdt vanaf het moment waarop Abrahams in verzuim verkeert ter zake de tijdige Aflevering. Bij vertraagde Aflevering is ieder recht van afnemer op enige vergoeding van Abrahams beperkt tot een max. van 1% van onze factuurwaarde, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat Abrahams in verzuim is geraakt.

7.5. Het is Abrahams toegestaan verkochte zaken in gedeelten (af) te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden (af)geleverd, is Abrahams bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.6. Klachten over geleverde zaken en verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, en uiterlijk binnen 1 jaar nadat resp. de zaken hadden moeten zijn geleverd en de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Abrahams, op straffe van verval van recht. Als Abrahams blijkt dat een klacht gegrond is dan kan Abrahams, naar haar keuze: de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor afnemer zinloos is geworden. Dit laatste dient door afnemer gemotiveerd aangetoond te worden. Als Abrahams aansprakelijk is voor schade van afnemer dan geldt telkens art. 14 (Aansprakelijkheid).

8. Wijzigingen in de te leveren zaken Abraham is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9. Wijziging van de overeenkomst
9.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Abrahams daardoor worden beïnvloed. Abrahams zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

9.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Abrahams afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Abrahams daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

10. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
10.1. Abrahams behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Abrahams aan afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

10.2. Door Abrahams afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door afnemer worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van afnemer.

10.3. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Abrahams gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derden die zaak voor afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

10.4. Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Abrahams geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Abrahams, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij afnemer aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Abrahams, behoudens tegenbewijs van afnemer.

10.5. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud van Abrahams geleverde zaken tegen de risico’s van brand, ontploffing, diefstal, storm- en waterschade te verzekeren, en zodanig dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook betrekking heeft op zaken van (potentiële) belanghebbende derden. Het is afnemer niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in deze bepaling aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zake van schade en verlies van de bedoelde zaken treden in de plaats van die zaken.

10.6. Afnemer is jegens Abrahams gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Abrahams op afnemer, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Abrahams, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Abrahams doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

11. Betaling
11.1. Facturen van Abrahams dienen door afnemer binnen 14 dagen na de factuur datum te worden betaald.

11.2. Door afnemer gedane betalingen strekken – zelfs indien afnemer bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

11.3. Indien afnemer in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Abrahams rustende betalingsverplichting dan is afnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

11.4. Abrahams en alle aan Abrahams gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van afnemer te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van afnemer. Afnemer is zonder toestemming van Abrahams niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Abrahams te verrekenen. Afnemer is niet bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens Abrahams op te schorten. Afnemer komt jegens Abrahams geen enkel opschortingsrecht toe.

12. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
12.1. Alle vorderingen van Abrahams op afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

− afnemer in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Abrahams;

− na het sluiten van de overeenkomst aan Abrahams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

− afnemer in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;

− de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van afnemer of een beslag ten laste van afnemer op een substantieel

deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevinden en die in eigendom aan Abrahams toebehoren.

12.2. In de genoemde gevallen is Abrahams bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

12.3. Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van afnemer wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd ten laste van afnemer op een substantieel deel van de goederen van afnemer of op zaken die zich onder afnemer bevinden is afnemer verplicht terstond afnemer hiervan op de hoogte te brengen.

13. Incassokosten
13.1. Indien afnemer in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Abrahams rustende betalingsverplichting dan is afnemer, na één betalingsherinnering van Abrahams, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Abrahams te vergoeden. Deze

kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van €500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.

13.2. Afnemer is jegens Abrahams de door Abrahams gemaakte gerechtelijke kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover afnemer aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Abrahams is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van €5.000.000,00 per jaar. De verzekering is geografisch beperkt tot Europa. Voor specifieke door de verzekeraar gedefinieerde categorieën van zaken/diensten kunnen lagere maximumbedragen per gebeurtenis gelden.

14.2. Alle aansprakelijkheid van Abrahams als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering , vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering ter zake een Gebeurtenis in enig geval geen dekking biedt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Abrahams beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Abrahams gedurende

het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuur waarde daarvan.

14.3. Aan de zijde van afnemer komt niet voor vergoeding in aanmerking: − bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

− schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen Abrahams die niet met de leiding van het bedrijf belast zijn.

14.4. Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Abrahams en al dan niet impliciet door Abrahams gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Abrahams.

14.5. Abrahams is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens afnemer te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Abrahams op die derde weet te verhalen.

14.6. Afnemer vrijwaart Abrahams voor alle aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeit uit de door Abrahams uitgevoerde overeenkomst, indienen voor zover Abrahams voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens afnemer aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van afnemer – de in deze algemene voorwaarden genoemde maximum-aanspraak overtreft. Afnemer is dan gehouden ook alle door Abrahams in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.

14.7. Iedere rechtsvordering van afnemer jegens Abrahams vervalt na één jaar nadat afnemer daarmee bekend werd en/of afnemer diens rechtsvordering jegens Abrahams geldend kon maken.

15. Overmacht
15.1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Abrahams die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Abrahams kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Abrahams afhankelijk is; sluiting op last van de overheid; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

15.2. Abrahams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Abrahams haar verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Abrahams opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Abrahams niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

15.4. Als Abrahams bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Abrahams en afnemer is onderworpen aan het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Abrahams en afnemer dan wel van nadere overeen-

komsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda. Abrahams blijft echter bevoegd afnemer te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van afnemer

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN POWER 4 YOU V. 2022.1

1. Definities
In deze algemene huurvoorwaarden wordt verstaan onder:
A. ‘Abrahams’: J. Abrahams Auto-Elektro Aggregatenverhuur vof
B. ‘algemene huurvoorwaarden’: de onderhavige algemene huurvoorwaarden van Abrahams.
C. ‘huurder’: de contractspartij van Abrahams. Deze partij kan zaken huren van Abrahams en/of kan huurder van Abrahams zijn.
D. ‘schriftelijk’: hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.
E. ‘aanbod’: de door een huurder aan Abrahams gegeven opdracht, bestelling of reservering.
F. ‘huurperiode’: de periode zoals gedefinieerd in art. 8 (Huurperiode).

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders, aandeelhouders en vennoten van Abrahams alsmede ten behoeve van alle voor Abrahams werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden en aan Abrahams gelieerde (rechts)personen. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Abrahams.

3. Toepasselijkheid voorwaarden en totstandkoming overeenkomst
3.1. De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Abrahams en huurder, waaronder op overeenkomsten betreffende verhuur van zaken en het leveren van daarmee samenhangende diensten aan huurder. Op overeenkomsten waarbij zaken aan huurder verkocht worden of zaken in zijn opdracht gerepareerd of onderhouden worden en het leveren van daarmee samenhangende diensten aan huurder, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van Abrahams van toepassing.

3.2. Tussen Abrahams en huurder komt een overeenkomst tot stand, zodra Abrahams dit aan huurder schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Abrahams een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Prijzen
4.1. Alle prijzen van Abrahams zijn, tenzij anders vermeld, exclusief B.T.W., brandstof-, transport-, service-, onderhouds-, reparatie- en verzekeringskosten.

4.2. Indien partijen een maximaal aantal gebruiksuren overeenkomen en de gehuurde zaken gedurende de huurperiode een groter aantal uren worden gebruikt, dan dient huurder Abrahams daarvan terstond in kennis te stellen en is huurder de daarmee overeenstemmende hogere prijs aan Abrahams verschuldigd.

5. Technische eisen
5.1. Als de door Abrahams verhuurde zaken buiten Nederland worden gebruikt, dan is huurder verplicht om hiervan bij voorbaat bij Abrahams melding te maken. Zaken die door Abrahams worden verhuurd mogen niet buiten Europa gebruikt worden i.v.m. art. 17.1 (Aansprakelijkheid).

5.2. Abrahams is slechts bekend met de algemene Nederlandse voorschriften en normen ten aanzien van het verhuurde. Zij is niet bekend met voorschriften en/of technische vereisten die specifiek gelden voor huurder of de branche van huurder of met buitenlandse voorschriften of normen en huurder is ervoor verantwoordelijk dat Abrahams voldoet aan deze toepasselijke

voorschriften en/of normen. Technische eisen die door huurder aan de uitvoering van een opdracht en aan de te huren zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door huurder nadrukkelijk te worden gemeld.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1. Alle opdrachten van huurder worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Abrahams. Abrahams bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Abrahams op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van huurder, mits dit naar het oordeel van Abrahams bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

6.2. Huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Abrahams aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeen komst, tijdig aan Abrahams worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Abrahams zijn verstrekt, heeft Abrahams het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan huurder in rekening te brengen.

6.3. Abrahams is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Abrahams is uitgegaan van door huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

7. Terbeschikkingstelling van het gehuurde
7.1. De terbeschikkingstelling van gehuurde zaken vindt plaats op de locatie van Abrahams.

7.2. Transport van gehuurde zaken naar huurder vindt plaats voor rekening en risico van huurder. Huurder kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

7.3. Huurder is verplicht de gehuurde zaken aan te nemen op het moment waarop deze bij hem worden bezorgd of aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien huurder dit weigert of nalatig is met het verstrekken van in formatie of instructies, noodzakelijk voor de bezorging, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen voor de overeengekomen duur van de (huur)overeenkomst, bij Abrahams of een derde, op kosten en voor risico van huurder.

7.4. Het moment waarop de gehuurde zaken ter beschikking worden gesteld en/of bezorgd en/of de termijn waarbinnen de diensten worden geleverd wordt door Abrahams bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Abrahams gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige terbeschikkingstelling of uitvoering dient huurder Abrahams altijd schriftelik in gebreke te stellen.

7.5. Het is Abrahams toegestaan verhuurde zaken in gedeelten te bezorgen. Dit geldt niet indien een deelbezorging geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten ter beschikking worden gesteld, is Abrahams bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Huurperiode
8.1. De huurperiode vangt aan op de datum en het tijdstip zoals is overeen gekomen of op het moment dat de gehuurde zaken aan huurder ter beschikking worden gesteld in de zin van art. 7.1 (Terbeschikkingstelling) indien dit laatste moment eerder plaatsvindt.

8.2. Bij terbeschikkingstelling door Abrahams op locatie van huurder of op een externe locatie door huurder aangewezen, wordt de huurperiode geacht te zijn aangevangen op het moment dat de verhuurde zaken het depot van Abrahams verlaten.

8.3. De huurperiode eindigt op de overeengekomen einddatum of op de datum en het tijdstip waarop de gehuurde zaken door huurder aan Abrahams worden geretourneerd indien dit laatste moment later plaatsvindt.

9. Wijzigingen in de te leveren zaken/ verstrekte diensten
Abraham is bevoegd zaken te verhuren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te verhuren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

10. Wijziging van de overeenkomst
10.1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

10.2.Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering aan de zijde van Abrahams daardoor worden beïnvloed. Abrahams zal huurder zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.3.Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Abrahams huurder hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Abrahams daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

11. Staat, gebruik en verplichtingen
11.1.Huurder is verplicht een redelijke inspectie van de gehuurde zaken uit te voeren direct bij terbeschikkingstelling en Abrahams onmiddellijk kennis te geven van eventuele onvolledigheden, schade of defecten. Partijen stellen bij voorbaat vast dat, indien huurder de ontvangstbevestiging van Abrahams zonder voornoemde melding voor akkoord heeft ondertekend of, bij gebreke daarvan, niet binnen 24 uur na terbeschikkingstelling de voornoemde melding heeft gemaakt, huurder de gehuurde zaken in goede staat, onder meer betreffende de werking en onderhoud, heeft ontvangen.

11.2.Huurder is verplicht de gehuurde zaken op de overeengekomen einddatum aan Abrahams te retourneren. Deze gehuurde zaken dienen bij retournering in dezelfde staat (behoudens normale slijtage) te verkeren als waarin huurder ze bij terbeschikkingstelling heeft ontvangen.

11.3.Het is huurder verboden de gehuurde zaken te gebruiken anders dan voor het doel waarvoor de zaken bestemd zijn. Zo is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat de gehuurde zaken niet worden gebruikt voor een doel dat de vastgestelde capaciteit ervan overschrijdt of op een wijze die waarschijnlijk leidt tot achteruitgang van de gehuurde zaken (behoudens normale slijtage).

11.4.De gehuurde zaken dienen te worden schoongemaakt voordat deze worden geretourneerd aan Abrahams.

11.5.Huurder is verplicht om Abrahams en derden die voor haar werken en haar verzekeraars steeds toegang te geven tot de gehuurde zaken om deze te inspecteren, te testen, aan te passen, te onderhouden, te herstellen of te
vervangen.

11.6.Het is huurder verboden de gehuurde zaken te vervreemden, weder verhuren, onderverhuren, uitlenen of anderszins beschikbaar te stellen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abrahams.

11.7.Huurder en alle voor haar werkende personen, waaronder door huurder ingeschakelde derden die in opdracht van en/of onder verantwoordelijkheid van huurder de gehuurde zaken bedienen, worden door huurder bekend gemaakt met de gebruikersinstructies en handleidingen betreffende de gehuurde zaken en moeten in overeenstemming met deze bescheiden handelen. Huurder staat ervoor in dat alle personen die de gehuurde zaken bedienen tijdens de huurperiode bekwaam zijn m.b.t. deze bediening en dat zij voldoen aan de eventueel geldende (wettelijk) verplichtingen, waaronder het beschikken over goedkeuringen, vergunningen, diploma’s, certificatenen rijbewijzen.

11.8.Huurder is niet bevoegd de gehuurde zaken te verpanden of met een ander beperkt recht te bezwaren en is verplicht om Abrahams onmiddellijk op de hoogte te stellen van ieder(e) onderzoek naar, beslag op, executie van, inbeslagname van, heffing op de gehuurde zaken en bezwaring daarvan van welke aard dan ook.

11.9.De brandstofkosten van gehuurde zaken zijn voor rekening van huurder. Bij retournering dient het peilniveau van de brandstof tank(s) hetzelfde peilniveau te hebben als bij de terbeschikkingstelling. Vaststelling van het peilniveau door Abrahams levert dwingend bewijs op jegens huurder, behoudens tegenbewijs van huurder.

12. Onderhoud/werkingskosten
12.1.Huurder is verplicht de dagelijkse controles op en het dagelijks onderhoud van de gehuurde zaken uit te voeren en neemt deze voor haar rekening. De dagelijkse controles bestaan onder meer uit:

− Minimaal eenmaal per etmaal voor het starten het oliepeil controleren en zo nodig bijvullen;

− Controleren van de koelvloeistofstand in de radiateur bij watergekoelde motoren en bijvullen;

− Voortdurend controleren van de gehuurde zaken op afwijkende geluiden, lekkage of andere afwijkingen.

12.2.De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging als gevolg van normale slijtage van gehuurde zaken komen voor rekening van Abrahams. In geval van geregeld onderhoud of onverwacht spoedeisend werk dat uit hoofde van een verplichting van Abrahams wordt uitgevoerd, blijft huurder

de huurprijs verschuldigd voor de tijd dat de gehuurde zaken niet kunnen worden gebruikt, tenzij dit gezien de totale huurperiode onredelijk is.

13. Schade, diefstal/vermissing aan/van gehuurde zaak
13.1.Schade aan de gehuurde zaken, veroorzaakt binnen de periode waarin huurder voor de gehuurde zaken verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan, aan Abrahams te worden gemeld.

13.2.In geval van diefstal/ vermissing van de gehuurde zaken is huurder verplicht dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking aan Abrahams te melden en daarvan aangifte te doen bij de politie. Tevens is huurder verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Abrahams te overleggen.

13.3.Indien huurder verzuimt aangifte te doen en/ of een proces-verbaal van aangifte aan Abrahams te overhandigen, geldt de diefstal/ vermissing tussen Abrahams en huurder als een verduistering door huurder.

13.4.Huurder is jegens Abrahams aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken en voor verlies, diefstal en het onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken. Huurder verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat een expertise wordt uitgevoerd ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan de gehuurde zaken. De expertise wordt uitgevoerd door een door Abrahams aangewezen erkend expertisebureau indien Abrahams dit wenselijk acht en, in andere gevallen, door Abrahams. De door of namens Abrahams uitgevoerde expertise komt voor rekening van huurder.

13.5.Bij schade, verlies, diefstal, en het onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken tijdens de huurperiode is huurder aan Abrahams de huurprijs tot aan de overeengekomen einddatum verschuldigd.

13.6.Huurder is gehouden de schade te vergoeden die Abrahams lijdt als gevolg van schade, verlies, diefstal, en het onbruikbaar of waardeloos worden van de gehuurde zaken of onderdelen en/of toebehoren van de gehuurde zaken. Tot de schade die huurder dient te vergoeden, behoort in ieder geval: reparatiekosten, anders dan voor gebruikerssporen door normale slijtage (art. 12.2 (Onderhoud/werkingskosten)); vervangingskosten; stilstand -schade; winstderving.

14. Betaling
14.1.Facturen van Abrahams dienen door huurder binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald, behoudens afwijkende afspraken.

14.2.Door huurder gedane betalingen strekken – zelfs indien huurder bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

14.3.Indien huurder in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Abrahams rustende betalingsverplichting dan is huurder over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

14.4.Abrahams en alle aan Abrahams gelieerde (rechts)personen zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van huurder te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van huurder. Huurder is zonder toestemming van Abrahams niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Abrahams te verrekenen. Huurder is niet

bevoegd om zijn betalingsverplichting jegens Abrahams op te schorten. Huurder komt jegens Abrahams geen enkel opschortingsrecht toe.

14.5.Huurder is jegens Abrahams gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Abrahams op huurder, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Abrahams, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Abrahams doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

14.6.Indien huurder de gehuurde zaak niet op de overeengekomen einddatum/-moment retourneert, dan verbeurt hij in aanvulling op de reguliere daghuur – die doorloopt tot het einde van de huurperiode zoals omschreven in art. 8.3 (Huurperiode) – een boete die gelijk is aan de reguliere daghuur per dag of een deel daarvan, onverminderd het recht van Abrahams om volledige schadevergoeding te vorderen.

15. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding
15.1.Alle vorderingen van Abrahams op huurder zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
− huurder in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Abrahams;
− na het sluiten van de overeenkomst aan Abrahams ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
− huurder in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank;
− de aanvraag van de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van huurder of een beslag ten laste van huurder op een substantieel deel van de goederen van huurder of op zaken die zich onder huurder bevinden en die in eigendom aan Abrahams toebehoren.

15.2.In de genoemde gevallen is Abrahams bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, directe afgifte van het gehuurde te eisen, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

15.3.Indien de surseance, het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken of een beslag wordt gelegd ten laste van huurder op een substantieel deel van de goederen van huurder of op zaken die zich onder huurder bevinden is huurder verplicht terstond huurder hiervan op de hoogte te brengen.

16. Incassokosten
16.1.Indien huurder in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Abrahams rustende betalingsverplichting dan is huurder, na één betalingsherinnering van Abrahams, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Abrahams te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proces kostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.

16.2.Huurder is jegens Abrahams de door Abrahams gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover huurder aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

17. Aansprakelijkheid
17.1.Abrahams is verzekerd voor aan derden toegebrachte schade, tot een maximumbedrag van € 2.500.000,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 5.000.000,00 per jaar. De verzekering is geografisch beperkt tot Europa. Voor specifieke door de verzekeraar gedefinieerde categorieën van zaken/diensten kunnen lagere maximumbedragen per gebeurtenis gelden.

17.2.Alle aansprakelijkheid van Abrahams als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één Gebeurtenis, is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

17.3.Indien de verzekering ter zake een Gebeurtenis geen dekking biedt of de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Abrahams beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Abrahams gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

17.4.Aan de zijde van huurder komt niet voor vergoeding in aanmerking:

− bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

− schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen Abrahams die niet met de leiding van het bedrijf belast zijn.

17.5.Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Abrahams en al dan niet impliciet door Abrahams gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Abrahams.

17.6.Abrahams is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens huurder te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat huurder bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

17.7.Huurder vrijwaart Abrahams voor alle aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Abrahams uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Abrahams voor een dergelijke aanspraak niet ook jegens huurder aansprakelijk is of de aanspraak – gecumuleerd met een eventuele aanspraak van huurder – de in deze algemene huurvoorwaarden genoemde maximumaanspraak overtreft. Huurder is dan gehouden ook alle door Abrahams in dit verband geleden schade waaronder
de volledige kosten van verweer te vergoeden.

17.8.Iedere rechtsvordering van huurder jegens Abrahams vervalt na één jaar nadat huurder daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens Abrahams geldend kon maken.

18. Overmacht
18.1.Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Abrahams die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Abrahams kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Abrahams afhankelijk is; sluiting op last van de overheid; stakingen of werk onderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

18.2.Abrahams heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Abrahams haar verbintenis had moeten nakomen.

18.3.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Abrahams opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Abrahams niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

18.4.Indien Abrahams bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is huurder gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen Abrahams en huurder is onderworpen aan het Nederlands recht. Toepasselijkheid van het CISG is uitgesloten. Eventuele geschillen ter zake de overeenkomst tussen Abrahams en huurder dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen, en ongegronde verrijkingen, zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter en meer specifiek, behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv, de bevoegde rechter te Breda. Abrahams blijft echter bevoegd huurder te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder

Waarmee kunnen we helpen?

LAat je gegevens achter

En we nemen contact met je op

Contact Us
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Aggregaat

Specificaties:

Praesent hendrerit eu ex eget luctus. Maecenas et urna in nunc euismod euismod. Maecenas in hendrerit ex. Nunc dignissim et massa id consequat. Pellentesque diam justo, venenatis ac odio at, facilisis cursus lectus.

  • Adipiscing elit
  • Ut elit tellus, luctus
  • nec ullamcorper mattis
  • pulvinar dapibus leo

Waarmee kunnen we helpen?

LAat je gegevens achter

En we nemen contact met je op